Diensten

Onderzoek, advies

en tijdelijke ondersteuning

“Previsio”… de naam zegt het al: ‘vooruit blikken’. Is uw uitdaging of opgave om economische vitaliteit in werken, ondernemen, welzijn en beleving in uw eigen omgeving te blijven ontwikkelen? Ik help u graag om visie, beleid of plan vorm te geven, te onderbouwen met actualiteit en te toetsen op realiteit".

Wat? En voor wie? 

 • Wat is eigenlijk mijn marktgebied?
 • Welke trend en ontwikkelingen zijn voor mij van belang?
 • Wat is de behoefte van medewerkers, gebruikers, bezoekers, patiënten, etc.?
 • Waarin kan ik mij onderscheiden ten opzichte van mijn concurrenten?
 • Wat is het kosten/batenplaatje van mijn beleid of investering?
 • En wat gebeurt er als ik niets doe?
 • Hoe vertaal ik idee naar locatie- of gebouwconcept?

Ik beweeg mij tussen regionaal economisch beleid door overheden en locatie- en functiespecifieke ontwikkelplannen: 'van vervoerknooppunt tot zorglocatie'.


Inzicht verschaffen in de economische wisselwerking tussen plaats en activiteit is de essentie van mijn dienstenaanbod. Of het nu gaat om een economisch regioprofiel, visie op herziening publiek vastgoedbeheer (o.a. portefeuillebeheer), of een lokaal vastgoedproject; bij bestuurders en beleidsmakers groeit de behoefte aan actuele marktinformatie.

Beleid en exploitatie van publieke taken en activiteiten worden steeds meer marktconform ingericht. Aanbodgestuurd handelen is passé. Voor een goede onderbouwing en afweging van beleid- en investeringskeuzes, is gedegen management informatie essentieel.


Kortom: genoeg stof tot nadenken en uitzoeken. Ik help om uw vragen te beantwoorden.

Dienstenaanbod


Ik voer onderzoeken uit, geef adviezen en ben inzetbaar voor tijdelijke ondersteuning van een beleidsafdeling of projectgroep. Alle combinaties zijn mogelijk. Op basis van uw behoefte bepaal ik graag samen met u welke maatwerk oplossing passend is.

Onderzoek

Meten is weten. Ik ga op zoek naar feiten, cijfers, ervaringen / zienswijzen en analyseer deze. Door middel van prestatie analyse of desgewenst met veldwerk onderzoek (bevragingen en enquêtes), laat ik u het grotere plaatje zien. Bijvoorbeeld van:

 • historische ontwikkelingen en trends in uw beleids- of marktomgeving;
 • de actuele prestaties van uw huidige activiteit of beleidsdoelstellingen, ten opzichte van uw marktomgeving of conculega's;
 • de toekomstige effecten (scenario's) van maatregelen of investeringen op uw gewenste doelstelling.

Advies

Ik adviseer u over doel, inhoud, omvang, tijdpad en ontwikkelrichting (scenario's en business cases) van beleidsopgaven / investeringswensen. Ook help ik u om wensen te vertalen naar acties. Dit stelt u in staat om keuzes af te wegen en besluiten te nemen, bijvoorbeeld over:

 • omvang en tijdsduur;
 • kosten en baten;
 • doelen en effecten;
 • financiering.

Tijdelijke ondersteuning

Behoefte aan tijdelijke ondersteuning bij beleidsvraagstukken of een planproces? Ik assisteer uw organisatie of beleidsafdeling graag bij het maken, actualiseren, vaststellen en uitvoeren van beleids- en investeringsprogramma. Dit stelt u in staat om continuïteit te houden in het proces van inspraak, besluitvorming of realisatie van uw programma of project.


Werkwijze


Maatwerk

Doel, vragen en belangen zijn voor ieder vraagstuk verschillend. Dit vraagt om een maatwerk aanpak. Samen met u baken ik de projectdoelen en onderzoeksvragen af, bekijk ik welke aanpak passend is en welke gereedschappen daarbij relevant zijn.


Met en bij de klant

Communicatie en informatie uitwisseling met u zijn essentieel voor de opdrachtuitvoering. Daarom werk ik bij voorkeur -voor zover mogelijk- bij de klant 'in huis'. Opdrachtgevers ervaren dit als prettig en efficiënt.


Bondig Rapport

Bevindingen en conclusies presenteer ik bij voorkeur in een beknopte management samenvatting. Achterliggende analyses en overige data presenteer ik in bijlagen.


Vervolgstappen

Adviesopdrachten besluit ik altijd met een handreiking met ‘hoe nu verder?’ Projectresultaten moeten immers richting kunnen geven aan vervolgstappen naar beleidsuitvoering of planontwikkeling.


Politiek-bestuurlijke omgeving

Ik heb ervaring met het tijdelijk ondersteunen van gevarieerde beleids- en projectteams bij Rijk, Provincie en gemeente, zowel inhoudelijk als procesmatig. Ik ken de politiek-bestuurlijke wisselwerking op inhoud en draagvlak. Ik help u graag om beleidskeuzes te onderbouwen en af te wegen zodat het draagvlak voor besluitvorming optimaal is.