Projecten

Projecten

Uitgelicht...

Betekeniseconomie provincie Drenthe 


Ondersteuning van het provinciebestuur bij het opstellen en uitvoeren van actie agenda's op de economische thema's Gezondheidseconomie en Impact Ondernemen. 


De Drentse bevolking vergrijst en de beroepsbevolking krimpt, terwijl overwegend kleine mkb bedrijven de economie draaiende moeten houden. Dit zet de brede welvaart onder druk maar biedt juist ook economische kansen. Provincie Drenthe helpt de ondernemers en de arbeidsmarkt van nu en later om de beweging te maken naar een sterke, slimme en groene economie met impact. Vooral met nieuwe verdienmodellen en met innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld door slimme toepassingen in de langdurige gezondheidszorg, of door een nieuwe werkwijze om zo veel mogelijk doelgroepen op de arbeidsmarkt een vaste baan te bieden.

Op de thema’s Impact Ondernemen en Gezondheidseconomie, helpt Previsio het provinciebestuur bij het vertalen van ambities naar concrete doelen en acties en bij het ondersteunen van marktinitiatieven die daarbij passen. Inclusief het meten en monitoren van brede welvaart.         


Opdrachtgever: provincie Drenthe  

Economische Agenda Assen


Ondersteuning van gemeentebestuur bij het maken van een Economische Agenda voor de komende jaren, inclusief acties en programma's die hier uit voortvloeien.


Temidden van de noordelijke krimpregio’s kent gemeente Assen een bescheiden groei in ondernemen, werkgelegenheid en welvaart. Vergrijzing, energietransitie en afbouw van de gaswinning hebben de komende jaren echter een grote impact op de lokale arbeidsmarkt en op het voorzieningenniveau van de stad. Previsio helpt het gemeentebestuur bij het maken van keuzes en prioriteiten in het wendbaar en weerbaar maken van de economische structuur voor volgende generaties op de arbeidsmarkt. Met aandacht voor Human Capital voorop: in technologie, zorgeconomie en in vrijetijdseconomie.


Opdrachtgever: Gemeente Assen  

Uitvoeringsprogramma Economie Gooise Meren


Ondersteuning van gemeentebestuur bij het cöordineren en uitvoeren van acties en projecten die ruimte voor ondernemen faciliteren.


De recente fusiegemeente Gooise Meren omvat de kernen Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg. De gezamenlijke ambitie is om de economische kernkwaliteiten van de dorpen en de omliggende werk- en recreatiegebieden optimaal te benutten en duurzaam te ontwikkelen. Als programacoordinator ondersteun ik het gemeentebestuur bij acties en projecten die aantrekkelijke bestemmingen voor bezoekers bestendigen, de vitaliteit van de kernen versterken en werklocaties en werkgelegenheid (sociaal) duurzaam helpen te  ontwikkelen. Daarnaast adviseer ik over de inrichting van ondernemersloket, dorpsmanagement en relatiebeheer bedrijfsleven.


Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren 

Ruimte voor ondernemen in Zoetermeer


Ondersteuning van gemeentebestuur bij vertaling van ambitie naar ontwikkelruimte voor ondernemen: van viskraam tot hotel.


Zoetermeer is en blijft een ondernemende groeistad met ambitie. De actuele uitdaging is om meer en beter ruimte te bieden aan activiteiten die voor meer bruis en beleving zorgen voor stad en inwoners, zonder dat spelregels in de weg zitten. Als tijdelijk beleidsadviseur en projectleider Economie ondersteun ik het gemeentebestuur van Zoetermeer momenteel bij het vertalen van wensen en kansen voor ondernemers, in samenspraak met inwoners en overige  belanghebbenden, zoals:

- Opstellen van een horecavisie;

- Actualiseren standplaatsenbeleid ambulante handel;

- Opstellen nieuw reclamebeleid


Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer


Ontwikkeling gezondheidszorg op St. Eustatius


Ondersteuning van lokale zorgstichting bij toekomstbestendige inrichting en huisvesting van de 1e lijns plus zorg op het Caribische eiland St. Eustatius.


Sinds 2011 assisteer ik St. Eustatius Health Care Foundation periodiek bij hun uitdaging om organisatie, diensten en huisvesting naar Nederlands model te ontwikkelen. Hierbij werk ik samen met Nederlandse experts uit de Gezondheidszorg, bijvoorbeeld vanuit Nosce.


Met diverse studies en adviestrajecten zijn koers, tempo en realisatie van gewenste ontwikkelingen in kaart gebracht; van investeringsanalyse tot zorgvisie, van businessplan tot functioneel PvE voor een nieuw gebouw. Anno 2016 krijgen inrichting en huisvesting steeds meer vorm en kleur. De komende jaren krijgen de plannen hun definitieve inhoud en vorm. 

Opdrachtgever : St. Eustatius Health Care Foundation

Partners             : Nosce        

Nota Strandbeleid Noordwijk 


'Iedere dag een stranddag'. Tijdelijke beleidsondersteuning van gemeentebestuur bij actualisatie en besluitvormingsproces van de nieuwe gemeentelijke strandnota.


Om horeca, sporten en recreëren op het Noordwijkse strand jaarrond een plek te kunnen geven -zonder elkaar in de weg te zitten- zijn spelregels nodig over veiligheid, openbare orde, exploitatie, bouwen, etc. En juist omdat het strand van iedereen is, hebben veel mensen een mening over 'wat wel en niet kan en mag'.

De nota is dan ook tot stand gekomen na een uitvoerig en interactief meedenk- en besluitvormingsproces met alle belanghebbenden: van paviljoenhouders tot surfclub, van vogelvereniging tot gehandicaptenbond.   


Previsio heeft de beleidsmakers in Noordwijk ondersteund bij het opstellen, onderbouwen en toetsen van inhoud en heeft de inspraak en besluitvorming begeleid.

Opdrachtgever  : Gemeente Noordwijk

Partners              : Veldmark

Medisch centrum Slotervaart in beweging  


Ondersteuning van Antoni van Leeuwenhoek, Cordaan, e.a. met onderzoek naar  effecten van groei medisch bedrijventerrein op parkeren, bereikbaarheid en passantenstromen.


De onderzoek- en zorgactiviteiten op het Medisch bedrijventerrein Slotervaart in Amsterdam groeien de komende jaren stevig. Op de drukste dagen bezoeken 10.000 patiënten, medewerkers en gasten het terrein. Om bedrijven en zorginstellingen voor iedereen bereikbaar en leefbaar te houden, wil de terreinbeheerder weten of en wanneer (extra) investeringen in openbare ruimte en parkeren noodzakelijk zijn. Aan de hand van scenario's is met business cases uitvoerig becijferd wat de impact is van capaciteitsuitbreiding versus gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld op wegcapaciteit, vervoerwijze, openingstijden, parkeerregime, etc.

Opdrachtgever  : Stichting Medisch Centrum Slotervaart 


Overige projecten

Gemeente Noordwijk

 • Verkenning toekomstbestendige dienstverlening strandtoezicht


Stichting CLOK

 • Strategische verkenning 'experimenteren met meer ruimte voor ondernemers en minder regels.


Auxiliary Home foundation St. Eustatius, Caribisch Nederland

 • Business plan facility upgrade
 • Investment analysis Elderly Home


Saba Health Care Foundation, Caribisch Nederland

 • Business plan facility upgrade
 • Investment analysis Elderly Home


St. Eustatius Health Care Foundation, Caribisch Nederland

 • Functioneel ruimtelijk PvE Nieuwbouw Gezondheidscentrum
 • Zorgvisie integrale gezondheidszorg
 • Business Plan New Medical Center


ZKA Consultants en Planners

 • Tijdelijke ondersteuning bij effectenonderzoek Evenementenbeleid


Stichting Medisch Centrum Slotervaart, i.s.m: Antoni van Leeuwenhoek, Cordaan en Slotervaartziekenhuis

 • Omgevingsanalyse 'parkeren en voorzieningen bij medische complexen, regio Amsterdam'